Σκολιώση

Σκολίωση

Ως σκολίωση, ονομάζουμε το σύνδρομο, τo οποίο προκαλεί αλλαγές στην αρχιτεκτονική δομή της σπονδυλικής στήλης σε μετωπιαίο -οβελιαίο – εγκάρσιο επίπεδο, με αποτέλεσμα την πλάγια κάμψη >10 μοίρες και ταυτόχρονη στροφή των σπονδύλων.

Επιδημιολογία - Ταξινόμηση

Η σκολίωση εντοπίζεται στο 2-3% του παγκόσμιου  πληθυσμού, με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα κορίτσια, στα οποία εξελίσσεται επίσης σε μεγαλύτερο βαθμό, σε σχέση με τα αγόρια.

Η σκολίωση  διακρίνεται σε:

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ Η ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΕΙΤΑΙ ΣΕ

ΣΥΓΓΕΝΗ (ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ)

ΝΗΠΙΑΚΗ (0-3 ετών)

ΠΑΙΔΙΚΗ (3-10 ετών)

ΕΦΗΒΙΚΗ (10-18 ετών)

ΕΝΗΛΙΚΩΝ (>18 ετών)

Διάγνωση

Η διάγνωση, καθώς και ο καθορισμός του τύπου της σκολίωσης, τίθεται από την συνεκτίμηση κλινικών και ακτινολογικών δεδομένων.

Κατά τον κλινικό έλεγχο του ατόμου, αξιολογείται:

Παράλληλα η ακτινολογική εικόνα, παρέχει πληροφορίες, οι οποίες ορίζουν:

την γωνία cobb του κυρτώματος (cobb angle)

τον βαθμό στροφής των σπονδύλων (ATR Angular Trunk Rotation)

το στάδιο ανάπτυξης (Risser Sign)

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ SCHROTH

Η αντιμετώπιση της σκολίωσης, σύμφωνα με τις διεθνείς επιστημονικές κοινότητες SRS (Scoliosis Research Society) και SOSORT (Society On Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment), βασίζεται σε ένα πλάνο θεραπείας, το οποίο περιλαμβάνει:

παρακολούθηση του κυρτώματος

εξειδικευμένες φυσιοθεραπευτικές ασκήσεις PSSE (Physiotherapy specific scoliosis exercises)

κηδεμόνα διόρθωσης

χειρουργική επέμβαση στην σπονδυλική στήλη

Τα κριτήρια επιλογής για κάθε μια από τις παραπάνω θεραπευτικές προτάσεις ή και τον συνδυασμό τους, είναι συνάρτηση της γωνίας cobb του κυρτώματος , του βαθμού στροφής των σπονδύλων, αλλά και του σταδίου ανάπτυξης του ατόμου.

 Οι ειδικές φυσικοθεραπευτικές ασκήσεις για την σκολίωση με την μέθοδο schroth, εκφράζουν τον επιστημονικό χαρακτήρα της θεραπευτικής άσκησης στην σπονδυλική στήλη και αποτελούν την αποκλειστική θεραπεία σε σκολιώσεις με γωνία cobb έως 25 μοίρες.

Αναλυτικότερα, οι ειδικές φυσιοθεραπευτικές ασκήσεις (PSSE) χρησιμοποιούνται ως αποκλειστική θεραπεία της σκολίωσης στις παρακάτω περιπτώσεις:

σε παιδιά με γωνία cobb έως 25 μοίρες και στάδιο ανάπτυξης (risser 0-3)

σε παιδιά με γωνία cobb 25-40 μοίρες και στάδιο ανάπτυξης (risser 4-5)

σε ενήλικα άτομα με γωνία cobb <50 μοίρες

Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε κάθε περίπτωση σκολίωσης όπου υπάρχει ένδειξη για θεραπεία με κηδεμόνα και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των SRS –SOSORT, είναι απαραίτητο η εφαρμογή κηδεμόνα να συνδυάζεται πάντα  με παράλληλο  πρόγραμμα ειδικών φυσικοθεραπευτικών ασκήσεων (PSSE).

info@atwa.gr